Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Waterpolo Opleidingscentrum BV: Leverende partij, later in deze voorwaarden WOC genoemd.

Begroting: De begroting zoals opgesteld door Het WOC en nader is overeengekomen met Opdrachtgever.

Honorarium: De tussen Het WOC en Opdrachtgever overeengekomen vergoeding als tegenprestatie voor het verrichten van de Werkzaamheden.

Offerte: De in meer of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden die Het WOC voornemens is om ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten, alsmede de begroting van de daaraan verbonden kosten.

Opdrachtgever: Degene die aan Het WOC een opdracht verstrekt.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Het WOC en Opdrachtgever.

Het WOC: De heer Eric Noordegraaf, tevens handelend onder de naam Het WOC, kantoorhoudende te (2728 EJ) Zoetermeer aan de Keyserplan nummer 5.

Werkzaamheden: Alle door Het WOC ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen diensten en in het bijzonder dienstverlening die verband houdt met sportmarketing, sportconsultancy, organisatie van sport(evenementen) voor bedrijven/instanties, sportersbegeleiding/management, begeleiding van sportclubs in hun spelersbeleid, en het verstrekken van strategisch advies op het gebied van sport en/of communicatie ten behoeve van sportclubs, alle onderdelen voornamelijk betrekking hebbende op de waterpolosport.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Het WOC en Opdrachtgever waaronder begrepen alle Werkzaamheden die Het WOC verleent en in het bijzonder de diensten zoals in de Offerte staan vermeld.

2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van Het WOC en alle personen die voor Het WOC werkzaam zijn en/of door Het WOC zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Het WOC wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van
deze bepalingen.

2.5 Indien Het WOC niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Het WOC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Garantie

3.1 Het WOC zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Het WOC zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt Het WOC zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan Het WOC ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

3.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Het WOC het recht om de Werkzaamheden door derden te laten verrichten. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

3.4 Tot de Werkzaamheden van Het WOC behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 4 – Offertes

4.1 Alle Offertes zijn geheel vrijblijvend en Het WOC is slechts aan een Offerte gebonden indien de betreffende Offerte binnen veertien (14) dagen door Opdrachtgever schriftelijk (dan wel per email) is geaccordeerd en door Het WOC is ontvangen. Het WOC heeft het recht om de Offerte onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

4.2 De in de Offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de Offerte is vermeld.

4.3 In het geval dat zich bij de uitvoering van de Overeenkomst afwijkingen ten opzichte van de Offerte voordoen, zal Het WOC Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk informeren.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst tussen Het WOC en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat – hetzij Het WOC de door Opdrachtgever geaccordeerde Offerte retour heeft ontvangen – hetzij Het WOC met instemming van Opdrachtgever met de uitvoering van de Werkzaamheden is begonnen.
De geaccordeerde Offerte, deze algemene voorwaarden en enige aanvullende schriftelijke overeenkomsten vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge begrotingen, aankondigingen en alle andere correspondentie.

5.2 Indien de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van hetgeen in de Offerte staat vermeld, is Het WOC daaraan niet gebonden en komt de Overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Het WOC schriftelijk anders aangeeft.

5.3 In het geval dat de Werkzaamheden zijn uitgevoerd, zal het niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever ten aanzien van het door Het WOC uitgevoerde Werkzaamheden geen reden zijn tot het kosteloos herzien en/of het opnieuw uitvoeren van de Werkzaamheden.

5.4 In het geval dat Opdrachtgever de inhoud van de Overeenkomst wenst te wijzigen, dient Opdrachtgever de door hem gewenste wijzigingen direct en schriftelijk aan Het WOC mede te delen. De wijzigingen in de Overeenkomst dienen vervolgens schriftelijk door
Het WOC te worden aanvaard. Alle meerkosten als gevolg van dergelijke wijzigingen komen ten laste van Opdrachtgever.

5.5 Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens – waarvan Het WOC aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Het WOC worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Het WOC zijn verstrekt, heeft Het WOC het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.6 Het WOC is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Het WOC is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie c.q. documentatie.

Artikel 6 – Contractduur en uitvoeringstermijn

6.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.2. In het geval in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden tussen Het WOC en Opdrachtgever een termijn is overeengekomen, geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het WOC biedt ten aanzien van
afgesproken levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Het WOC.

Artikel 7 – Honorarium en kosten

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast Honorarium overeenkomen. Indien geen vast Honorarium is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het Honorarium wordt alsdan berekend
volgens de gebruikelijke uurtarieven van Het WOC, geldende voor de periode waarin de Werkzaamheden zijn verricht.

7.2 Met betrekking tot werkzaamheden verband houdende met begeleiding van (top)sporters en begeleiding van sportclubs in het spelersbeleid en sportconsultancy zal in beginsel ofwel een vast Honorarium (al dan niet in de vorm van een vooraf overeengekomen percentage van de gerealiseerde inkomsten) worden overeengekomen op projectbasis, dan wel een Honorarium
gebaseerd op een uurtarief, tenzij anders overeengekomen.

7.3 Het WOC is gerechtigd het Honorarium voorafgaand aan de uitvoering van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever te factureren.

7.4 Wanneer tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden in alle redelijkheid blijkt dat niet van Het WOC kan worden verwacht de overeengekomen Werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen Honorarium te verrichten, is Het WOC gerechtigd het Honorarium te verhogen. Het WOC stelt Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

7.5 Het WOC is gerechtigd eventuele prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de Overeenkomst is gesloten met Opdrachtgever te verrekenen.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Opdrachtgever is verplicht alle facturen van Het WOC binnen veertien (14) dagen na dagtekening (in Euro’s) aan Het WOC te voldoen. Bezwaren ten aanzien van de hoogte van de facturen schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever jegens Het WOC niet op.

8.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen te voldoen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan aan Het WOC een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Artikel 9 – Klachten

9.1 Klachten over de Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk aan Het WOC te worden gemeld. Een dergelijke ingebrekestelling
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Het WOC in staat is adequaat te reageren.

9.2 Indien een klacht naar het oordeel van Het WOC gegrond is, zal Het WOC door Opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld de Werkzaamheden nogmaals te verrichten en/of te herstellen. In het geval dat naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Het WOC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Gezien de aard van de Werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de Werkzaamheden een rol spelen, is Het WOC niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een gedraging van Het WOC in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Het WOC. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

10.2 In het geval dat Het WOC aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, bedraagt de schade die Het WOC gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de Werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade.
Indien dit niet is vast te stellen is de schade die Het WOC dient te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de Werkzaamheden die Het WOC op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever heeft
uitgevoerd.

10.3 Opdrachtgever vrijwaart Het WOC ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voorvloeit uit de Overeenkomst. Een en ander laat de zorgplicht van Het WOC als bedoeld in artikel 3 onverlet.

10.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaringen als bedoeld in artikel 13 worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Het WOC en ieder ander van wiens hulp Het WOC gebruik maakt bij de uitvoering van de Werkzaamheden.

10.5 De aansprakelijkheid van Het WOC ten aanzien van Werkzaamheden die Het WOC aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde Het WOC effectief vrijwaart.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Het WOC totdat Opdrachtgever alle verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

11.2 De door Het WOC geleverde zaken of diensten die op grond van artikel 11.1 onder het eigendomsvoorbehoud van Het WOC vallen mogen niet worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of anderszins worden bezwaard.

11.3 In het geval Het WOC zijn eigendomsrechten zoals bedoeld in dit artikel wenst uit te oefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Het WOC (en door Het WOC aangewezen derden) om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Het WOC zich bevinden en die zaken terug te nemen.

11.4 Het WOC behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.

11.5 Alle door Het WOC verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, concepten, software etc., blijven eigendom van Het WOC en mogen door Opdrachtgever – zonder voorafgaande toestemming van Het WOC – niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

11.6 Het is Opdrachtgever – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het WOC – niet toegestaan veranderingen in de ontwerpen c.q. concepten van Het WOC aan te brengen of te laten aanbrengen, dan wel deze in een andere combinatie te gebruiken anders dan uitdrukkelijk in de Overeenkomst is bepaald.

11.8 Het WOC behoudt het recht de door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11.9 Het WOC is gerechtigd al hetgeen door Het WOC is vervaardigd in het kader van de Overeenkomst te signeren en/of te gebruiken ter promotie van zijn eigen organisatie en dienstverlening.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Het WOC redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Het WOC verhinderen of beperken.

12.2 In het geval Het WOC door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Het WOC het recht om, zonder gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Het WOC gehouden is enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

12.3 In het geval Het WOC ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst jegens Opdrachtgever heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever (gedeeltelijk) Werkzaamheden heeft verricht en aan de reeds verrichte Werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt, is Het WOC gerechtigd de betreffende Werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Het WOC te voldoen.

Artikel 13 – Vrijwaringen

13.1 Opdrachtgever vrijwaart Het WOC voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

13.2 Indien Opdrachtgever aan Het WOC informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 – Geheimhouding

14.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2 In het geval Het WOC – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan (door de wet of door een bevoegde rechter aangewezen) derden te verstrekken en Het WOC zich ter zake niet kan beroepen op een (wettelijk dan wel door een bevoegde rechter erkent of toegestaan) recht van verschoning, dan is Het WOC niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 15 – Beëindiging

15.1 Het WOC is gerechtigd de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:
a) De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
b) De wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
c) De wederpartij overgaat tot liquidatie van haar/zijn bedrijf;
d) De wederpartij onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
e) De wederpartij jegens Het WOC niet voldoet aan enige wettelijke verplichting,
dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.

15.2 Indien zich een van de genoemde gevallen van artikel 15.1 voordoet, is Het WOC gerechtigd het door Opdrachtgever aan Het WOC verschuldigde Honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.

15.3 Opdrachtgever is verplicht Het WOC onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 15.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 15.1 sub e. voordoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Het WOC direct opeisbaar.

Artikel 16 – Overdracht

Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Het WOC.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 april 2021

17.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Overeenkomst bepaalde volledig van toepassing. Het WOC en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

17.3 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Het WOC wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Het WOC die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s Gravenhage.